KIYOH NL

Garantie

Dit is de garantie van nomadiQ die u gratis wordt aangeboden. Hierin vindt u de informatie die u nodig heeft mocht uw product onverhoopt niet werken of gebreken vertonen. Volgens de geldende wetgeving heeft de klant verschillende rechten indien het product gebreken vertoond. Hieronder vallen aanvullende prestaties of vervanging van het product, vermindering van de aankoopprijs en een vergoeding. In de Europese Unie bijvoorbeeld gaat het om een garantie van twee jaar vanaf de dag van ontvangst van het product. Deze en andere wettelijke rechten hebben geen invloed op deze garantie. Deze garantie geeft de eigenaar aanvullende rechten naast de wettelijke garantiebepalingen.

nomadiQ garandeert aan de koper van dit product (of in het geval van een cadeau of promotie de persoon waarvoor het is gekocht als cadeau of promotie) dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor de periode die hieronder staat genoemd wanneer het in overeenstemming met de meegeleverde gebruiksaanwijzing wordt gemonteerd en bediend. Bij normaal persoonlijk gebruik en onderhoud binnen een woning of appartement stemt nomadiQ binnen het kader van deze garantie in om defecte onderdelen te repareren of vervangen binnen onderstaande toepasselijke periodes, beperkingen en uitsluitingen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GELDT DEZE GARANTIE ALLEEN VOOR DE ORGINELE AANKOPER EN IS NIET OVERDRAAGBAAR AAN EEN VOLGENDE EIGENAAR, MET UITZONDERING VAN EEN CADEAU OF PROMOTIE ZOALS HIERBOVEN REEDS VERMELD.

Verantwoordelijkheden van de eigenaar
Wil u probleemloos aanspraak maken op de garantie? Bewaar het aankoopbewijs en/of de factuur. Bovenstaande garantie geldt alleen als de eigenaar zorgvuldig met het product omgaat door alle instructies uit de meegeleverde gebruiksaanwijzing op te volgen, tenzij de eigenaar kan bewijzen dat het defect of de fout niet verbonden is aan het niet naleven van bovenstaande verplichtingen. Als u in het kustgebied leeft of u het product nabij een zwembad plaats, dan moet u de buitenkant van het product regelmatig wassen en spoelen.

Garantieafhandeling / uitsluiting van garantie
Neem contact op met de klantenservice of aftersales van nomadiQ indien een onderdeel onder deze garantie valt. nomadiQ zal na verder onderzoek het defecte onderdeel dat onder deze garantie valt naar eigen keuze repareren of vervangen. Indien het onderdeel niet gerepareerd of vervangen kan worden, kan nomadiQ naar eigen keuze ervoor kiezen om het desbetreffende product te vervangen door een nieuw product. nomadiQ kan u vragen om onderdelen op te sturen voor onderzoek. Deze GARANTIE vervalt indien er sprake is van beschadigingen, slijtage, verkleuringen en / of roest waarvoor nomadiQ niet verantwoordelijk is en veroorzaakt is door: • Misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, aanpassing, onjuiste toepassing, vandalisme, nalatigheid, onjuiste montage of installatie en het niet regelmatig en juist uitvoeren van normaal- en routineonderhoud;
• Insecten (zoals spinnen) en knaagdieren (zoals eekhoorns), met inbegrip van maar niet beperkt tot schade aan branderbuizen en/of gasslangen;
• Blootstelling aan zilte lucht en/of bronnen van chloor, zoals zwembaden en hottubs/spa’s;• Zeer slechte weersomstandigheden zoals hagel, orkanen, aardbevingen, tsunami’s of stortvloeden
• tornado’s of ernstige stormen.
Door het gebruik en of/ de installatie van onderdelen die niet van nomadiQ zijn vervalt deze garantie en de schade die ontstaat door deze onderdelen valt niet onder deze garantie. Deze garantie vervalt door wijzigingen aan dit product waarvoor nomadiQ geen toestemming heeft gegeven en die niet zijn uitgevoerd door een erkende servicemonteur van nomadiQ.

GARANTIEPERIODES
Basis & barbecuepanelen: 5 jaar, niet doorgeroest/doorgebrand(2 jaar op de lak met uitzondering van vervaging of verkleuring)
Roestvrij stalen branderbuizen: 5 jaar, niet doorgeroest / doorgebrand
Stalen roosters met emaille coating: 5 jaar, niet doorgeroest/doorgebrand
Kunststof onderdelen: 5 jaar met uitzondering van vervaging of verkleuring
Alle overige onderdelen: 2 jaar

DISCLAIMERS
NAAST DE GARANTIE EN DISCLAIMERS DIE IN DEZE GARANTIEVERKLARING STAAN BESCHREVEN WORDEN ER HIER UITDRUKKELIJK GEEN VERDERE GARANTIE OF VRIJWILLIGE AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARINGEN GEGEVEN DIE VERDER GAAN DAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOMADIQ. IN DE HUIDIGE GARANTIEVERKLARING WORDEN GEEN SITUATIES OF CLAIMS BEPERKT OF UITGESLOTEN WAAR NOMADIQ VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VERPLICHT AANSPRAKELIJK VOOR IS. DE GARANTIE VERVALT NA DE GEL- DENDE GARANTIETERMIJNEN. GARANTIE GEGEVEN DOOR PERSONEN, MET INBEGRIP VAN EEN DEALER OF RETAILER, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN (ZOALS “AANVULLENDE GARANTIE”) IS VOOR NOMADIQ NIET BINDEND. DEZE GARANTIE BEPERKT ZICH TOT REPARATIE OF VERVANGING VAN HET ONDERDEEL OF HET PRODUCT. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ONDER DEZE VRIJWILLIGE GARANTIE DE REPARATIE OF VERVAN- GING MEER BEDRAGEN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET VERKOCHTE NOMADIQ-PRODUCT. U DRAAGT DE VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, LETSEL BIJ UZELF EN/OF ANDEREN, SCHADE AAN HET PRODUCT EN EIGENDOMMEN DOOR HET ONJUIST GEBRUIK OF MISBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES VAN NOMADIQ IN DE MEEGELEVERDE GEBRUIKSAANWIJ- ZING. OP ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DIE IN HET KADER VAN DEZE GARANTIE ZIJN VERVANGEN WORDT UITSLUITEND GARANTIE VERSTREKT TOT DE BOVENSTAANDE ORIGINELE GARANTIEPERIODE(N). DEZE GA- RANTIE GELDT ALLEEN VOOR PRIVÉGEBRUIK IN EEN EENGEZINSWONING OF APPARTEMENT EN GELDT NIET VOOR NOMADIQ-PRODUCTEN DIE GEBRUIKT WORDEN IN COMMERCIËLE, GEMEENSCHAPPELIJKE OMGE- VINGEN OF OMGEVINGEN MET MEERDERE VESTIGINGEN ZOALS RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS OF HUURWONINGEN. NOMADIQ KAN VAN TIJD TOT TIJD HET ONTWERP VAN DE PRODUCTEN WIJZIGEN. NIETS UIT DEZE GARANTIE KAN NOMADIQ VERPLICHTEN OM DERGELIJKE VERANDERINGEN AAN HET ONTWERP IN EERDERE GEPRODUCEERDE PRODUCTEN AAN TE BRENGEN. DERGELIJKE WIJZIGINGEN KUNNEN NIET OPGE- VAT WORDEN ALS VERKLARING DAT VORIGE ONTWERPEN GEBREKIG WAREN.